การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ
Adobe Acrobat Document กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.74 MB