นายสุภี นะธิศรี
นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2016
ปรับปรุง 18/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 278853
Page Views 626713
 
กฏหมายน่ารู้
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2565 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 34 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2564 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563 (01 ธ.ค. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (30 พ.ย. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
เทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (30 พ.ย. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 (30 พ.ย. 64 | อ่าน 34 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔ (30 พ.ย. 64 | อ่าน 36 ครั้ง)
ีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว (30 พ.ย. 64 | อ่าน 31 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่องสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 34 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (24 พ.ย. 64 | อ่าน 33 ครั้ง)
เทศบัญญัติ เรื่อง กิจการประปา พ.ศ. 2552 (24 พ.ย. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2564 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 27 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 44 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2559 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 21 ครั้ง)
เทศบัญญัติตำบลเฝ้าไร่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2552 (17 พ.ย. 64 | อ่าน 22 ครั้ง)
พระราชบัญญัต ิ ทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (08 ก.ค. 64 | อ่าน 36 ครั้ง)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (08 ก.ค. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (08 ก.ค. 64 | อ่าน 44 ครั้ง)
กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (08 ก.ค. 64 | อ่าน 29 ครั้ง)
 
                                                                                                                                       พีรยา ฝ่าผล 
                                                                                                                                    นักประชาสัมพันธ์
                                                                                                                                  ​